แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

หน่วยทดสอบวัสดุและบริการวิชาการทางวิศวกรรมโยธา
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


(สำหรับผู้แทนหน่วยงานที่ขอทดสอบวัสดุ)
___________________________________________________________________________

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจากหน่วยงาน
  2. เพื่อนำผลการสำรวจมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน
  3. เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการให้การบริการของหน่วยทดสอบวัสดุและบริการวิชาการทางวิศวกรรมโยธา

แบบสอบถามชุดนี้ ประกอบด้วย
Tracking
ตอนที่ 1    ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม :
  ชาย หญิง
2. การศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม :
  ต่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก
3. หน่วยงานของท่าน :
  หน่วยงานเอกชน
อื่น ๆ
หน่วยงานภาครัฐ
4. อายุงานของท่าน :
  ต่ำำกว่า 1 ปี
5 - 10 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่า 10 ปี
5. วัสดุที่ท่านนำมาทดสอบส่วนใหญ่หรือเฉพาะการทำแบบสำรวจครั้งนี้้ :
  Soil
Concrete
Steel
Aggregate

ตอนที่ 2    ความพึงพอใจของผู้รับบริการของ หน่วยทดสอบวัสดุและบริการวิชาการทางวิศวกรรมโยธา โดยได้กำหนดระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการในแต่ละด้านเป็น  5  ระดับ

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ ดีมาก
(
5)
ดี
(4)
ปานกลาง
(3)
พอใช้
(2)
ปรับปรุง
(1)
1. ความถูกต้องในการให้บริการ
2. ความสะดวกในการติดต่อขอใช้บริการ
3. ความรวดเร็วในการให้บริการ
4. การเอาใจใส่ และการมีจิตสำนึกในการบริการ
5. การให้คำแนะนำและการแก้ปัญหา
6. ความมีมนุษยสัมพันธ์
7. คุณภาพของการให้บริการ
8. ความประทับใจในการบริการ
9. ข้อมูลในบริการผ่านเว็บไซด์ www.cebuu.net
10. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม