สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๕๙
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา